Statut Przedszkola niepublicznego

Zgromadzenia Sióstr św. Dominika
w Nozdrzcu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Przedszkole posiada nazwę: Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr św. Dominika w Nozdrzcu.
 2. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu.
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest kościelna osoba prawna tj. Zgromadzenie Sióstr św. Dominika w Krakowie, al. Kasztanowa 36, 30 – 227 Kraków.
 4. Przedszkole mieści się w budynku stanowiącym własność Zgromadzenia, 36-245 Nozdrzec 221.
 5. Ilekroć w tekście statutu jest mowa o:
  1) Organie prowadzącym lub Zgromadzeniu należy przez to rozumieć Zgromadzenie Sióstr św. Dominika w Krakowie, al. Kasztanowa 36, 30 – 227 Kraków.
  2) Prawie oświatowym – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).
  3) Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr św. Dominika w Nozdrzcu.
  4) Rodzicach lub rodzicu – należy przez to rozumieć rodziców, rodzica lub opiekuna prawnego.
  5) Statucie – należy przez to rozumieć niniejszy statut.
  6) Ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4 ze zm.).

§ 2

 1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.
 2. Podstawami prawnymi działania przedszkola są w szczególności:
  1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4 ze zm.),
  2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).
  3) Rozporządzenia,
  4) Niniejszy Statut,
  5) Wpis do ewidencji placówek oświatowych prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Krośnie pod numerem V/96.

Rozdział III
Opieka nad dziećmi

§ 12

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
  1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
  2) zapewnia wzmożone bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa Regulamin spacerów i wycieczek,
  3) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego,
  4) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.

§ 13

 1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną pisemnie przez nich osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 2. Rodzice lub pełnoletnia osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica).
 3. W razie nieodebrania dziecka w ustalonym czasie nauczyciel zapewnia mu opiekę, próbuje nawiązać kontakt z rodzicami.
 4. W przypadku, gdy nie można porozumieć się z rodzicami, nauczyciel zawiadamia policję.
 5. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka z przedszkola, w przypadku, kiedy zachowanie rodziców wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

§ 14

 1. Do przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych:
  1) w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych nauczyciel podejmuje kontakt z rodzicami w celu odebrania dziecka z przedszkola,
  2) powiadomieni rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 2. W przedszkolu nie wykonuje się żadnych zabiegów lekarskich, poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach.
 3. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, przedszkole wzywa pogotowie ratunkowe i powiadamia rodziców.
 4. W przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani też samodzielnego podawania farmaceutyków.

§ 15

 1. O odebraniu dziecka przez rodziców lub osobę upoważnioną po wyznaczonym czasie, nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania o tym dyrektora przedszkola.
 2. W sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z przedszkola w wyznaczonym czasie, nauczyciel podejmuje następujące działania:
  1) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka,
  2) w przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicami przez okres jednej godziny oczekuje z dzieckiem na rodziców lub upoważnioną do odbioru dziecka osobę,
  3) jeżeli w tym czasie rodzice lub upoważniona do odbioru dziecka osoba nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel powiadamia policję.
 3. Dziecka nie wydaje się rodzicom lub upoważnionej osobie, pozostającej pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
 4. Przedszkole ma prawo odmówić rodzicowi, wobec którego sąd wydał orzeczenie o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej, odebrania dziecka z przedszkola.

Rozdział IV
Formy współdziałania z rodzicami

§ 16

 1. Współpracę z rodzicami przedszkole realizuje poprzez:
  1) konsultacje pedagogiczne – w miarę bieżących potrzeb,
  2) zapewnienie indywidualnych spotkań rodziców z dyrektorem przedszkola, nauczycielami lub specjalistami podczas których na bieżąco informuje się o konkretnych sytuacjach dotyczących rozwoju dziecka – w miarę bieżących potrzeb,
  3) zebrania ogólne i oddziałowe organizowane, co najmniej dwa razy w roku szkolnym,
  4) pogadanki w zakresie zagadnień interesujących rodziców, rozwiązywania problemów wychowawczych,
  5) zajęcia otwarte dla rodziców,
  6) warsztaty,
  7) spotkania okolicznościowe z okazji uroczystości przedszkolnych,
  8) wycieczki, festyny.
 2. Rodzice mają możliwość otrzymania informacji o dziecku w godzinach pracy przedszkola w sposób bezpośredni.

Rozdział V
Organy przedszkola

§ 17

Organami przedszkola są:
1) Dyrektor Przedszkola,
2) Rada Pedagogiczna.

§ 18

 1. Dyrektora przedszkola powołuje, zatrudnia i zwalnia w imieniu organu prowadzącego Przełożona Generalna Zgromadzenia zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Dyrektor w szczególności:
  1) kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,
  2) sporządza arkusz organizacyjny przedszkola,
  3) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników placówki,
  4) przydziela pracownikom stałe i dodatkowe zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
  5) sprawuje nadzór pedagogiczny,
  6) odpowiada za dokumentację przedszkola,
  7) koordynuje opracowanie różnych dokumentów,
  8) animuje i koordynuje współpracę z rodzicami i środowiskiem,
  9) stwarza warunki do harmonijnego rozwoju dzieci,
  10) troszczy się o formację chrześcijańską i dominikańską oraz rozwój zawodowy nauczycieli,
  11) dysponuje środkami finansowymi pochodzącymi z dotacji, opłat i darowizn,
  12) ustala wysokość opłat za przedszkole,
  13) dba o zapewnienie opieki nad wychowankami oraz zapewnienie właściwych warunków BHP dla wszystkich zatrudnionych pracowników,
  14) decyduje (w porozumieniu z wychowawcą grupy) w sprawach skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola,
  15) dyrektor jest osobą wykonującą względem pracowników przedszkola w imieniu pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy.

§ 18a

 1. Rada pedagogiczna stanowi kolegialny organ przedszkola, w zakresie realizacji jego zadań statutowych dotyczących kształcenia i wychowania.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 3. Przewodniczącym rady jest dyrektor przedszkola.
 4. Dyrektor przedszkola:
  1) zwołuje i prowadzi zebrania rady,
  2) wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych niezgodnie z prawem,
  3) przedstawia radzie wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
  4) odpowiada za dokumentowanie pracy rady.
 5. Do zadań rady pedagogicznej należy:
  1) ustalenie regulaminu działalności rady,
  2) zatwierdzenie planów pracy przedszkola,
  3) ustalenie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  4) podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
  5) dopuszczenia do użytku w przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego.
 6. Działalność rady jest dokumentowana, a zebrania rady są protokołowane. Sposoby dokumentowania i protokołowania zebrań rady określa regulamin działalności rady pedagogicznej, który jest odrębnym dokumentem.
 7. Nauczyciele oraz inne osoby biorące udział w zebraniu rady są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

Rozdział VI
Organizacja przedszkola

§ 19

 1. Przedszkole jest placówką opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną zapewniającą opiekę, wychowanie i naukę dzieciom od trzech do siedmiu lat, objętym wychowaniem przedszkolnym.
 2. Do przedszkola – na warunkach określonych w ustawach oświatowych – mogą być przyjęte także dzieci, które nie osiągnęły albo przekroczyły wiek, o którym mowa w ust. 1.
 3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z grupy dzieci według zbliżonego wieku. Zasady doboru dzieci do grupy mogą być rozszerzone o kryteria m.in. potrzeb indywidualnych dzieci, ich zainteresowań i uzdolnień.
 4. Niektóre zajęcia mogą odbywać się w grupach międzyoddziałowych.
 5. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 6. Oddział może funkcjonować przy niepełnej liczbie dzieci.
 7. Przedszkole nie prowadzi zajęć wyrównawczo-kompensacyjnych dla dzieci wymagających zindywidualizowanej opieki dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej.

§ 20

 1. Dzieci do przedszkola przyjmuje dyrektor, przestrzegając zasady dostępności do przedszkola dla wszystkich dzieci. O przyjęciu zasadniczo decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola ma rodzeństwo dzieci uczęszczających już do przedszkola (rodzice zgłaszają dzieci w terminie rekrutacji wstępnej, podanej przez dyrektora).
 3. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest karta zapisu dziecka i rozmowa kwalifikacyjna z rodzicami (opiekunami prawnymi).
 4. Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu obowiązani są do podpisania umowy o świadczenie usług z dyrektorem.
 5. Przedszkole jest placówką otwartą dla wszystkich dzieci, bez względu na wyznanie rodziców, ale warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest akceptacja przez rodziców katolickiego charakteru placówki i wynikających z niego działań wychowawczo – dydaktycznych.
 6. Zapisy dzieci trwają przez cały rok i dzieci przyjmowane są w miarę dostępności miejsc.
 7. Podstawowa rekrutacja dzieci na kolejny rok szkolny odbywa się od 1 lutego do wyczerpania miejsc.
 8. Dokumentację przyjęć dzieci przechowuje się w dokumentach przedszkola.

§ 21

 1. Szczegółową organizację opieki, wychowania i nauczania w danym roku określa arkusz organizacyjny przedszkola.
 2. W arkuszu organizacji określa się w szczególności:
  1) czas pracy poszczególnych oddziałów,
  2) liczbę pracowników,
  3) liczbę dzieci przyjętych do przedszkola.
 3. Arkusz organizacyjny przedszkola opracowuje Dyrektor i przedkłada go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

§ 22

 1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy się 31 sierpnia następnego roku.
 2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem:
  1) Jednego miesiąca wolnego w lipcu lub sierpniu.
  2) Przerwy świątecznej (Boże Narodzenie, Wielkanoc).
  3) Jednego tygodnia ferii zimowych.
  4) Dni ustawowo wolnych w szkołach.
  5) Innych dni podanych wcześniej do wiadomości rodziców.
 3. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 9,5 godziny.
 4. W ciągu tygodnia przedszkole pracuje 5 dni.

§ 23

 1. Przedszkole pracuje w godzinach: od 6.30 do 16.00, w dni robocze: od poniedziałku do piątku.
 2. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców, opiekunów prawnych lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

§ 24

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony na początku roku przez dyrektora po konsultacjach z nauczycielami, uwzględniający rozwój fizyczny, emocjonalny, intelektualny i społeczny dzieci; wymagania podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zdrowia, higieny oraz słuszne oczekiwania rodziców.
 2. Szczegółowy program dnia dla oddziału ustala nauczyciel.

§ 25

 1. Wychowanie, nauczanie i opiekę w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizuje się w czasie nie krótszym niż pięć godzin dziennie.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 3. Czas trwania zajęć dodatkowych dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
  1) Z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut.
  2) Z dziećmi w wieku 5 – 7 lat – około 30 minut.
 4. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym.
 5. W przedszkolu mogą być prowadzone inne dzienniki zajęć uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania.

§ 26

 1. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe uwzględniające w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.
 2. Zajęcia dodatkowe finansowane są w całości przez rodziców.

§ 27

 1. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb zajęcia specjalistyczne:
  1) korekcyjno-kompensacyjne,
  2) logopedyczne,
  3) porady i konsultacje,
  4) zajęcia rozwijające uzdolnienia.
 2. Organizacja oraz prowadzenie ww. zajęć odbywać się będzie na zasadach określonych w odrębnych przepisach

§ 28

 1. Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada pomieszczenia do nauczania, wychowania i opieki, łazienki, szatnię, kuchnię, plac zabaw, dostęp do kaplicy, oraz wymagane pomieszczenia administracyjne, gospodarcze.
 2. Archiwum przedszkolne znajduje się w biurze dyrektora przedszkola.
 3. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest dyrektor, który składa tę odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli i pracowników.

Rozdział VII
Opłaty w przedszkolu

§ 29

 1. Rodzice ponoszą odpłatność za zakup żywności służącej do przygotowywania czterech posiłków:
  1) śniadania,
  2) drugiego śniadania,
  3) obiadu,
  4) podwieczorku.
 2. Wysokość odpłatności o której mowa w ust. 1 oraz terminy jej wnoszenia ustala dyrektor.

§ 30

 1. Opłaty za usługi świadczone przez przedszkole obejmuje następującą bezzwrotną należność: opłatę czesnego.
 2. Przedszkole pobiera stałą opłatę miesięczną, która w zależności od potrzeb może być przeznaczana na remonty, utrzymanie pomieszczeń przedszkola, zakup sprzętu, utrzymanie kuchni oraz na inne wydatki nie związane z nauczaniem i wychowaniem.
 3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 3 oraz terminy jej wnoszenia ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
 4. Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
 5. Dyrektor przedszkola może udzielić rodzicom częściowych, stałych lub okresowych zwolnień z odpłatności w porozumieniu z organem prowadzącym.
 6. Opłata za przedszkole wnosi się zgodnie z zasadami określonymi przez umowę cywilnoprawną podpisywaną na początku roku szkolnego pomiędzy rodzicami i dyrektorem przedszkola.

Rozdział VIII
Pracownicy

§ 31

 1. Nauczycieli oraz innych pracowników zatrudnia dyrektor, biorąc pod uwagę charakter przedszkola.
 2. Cele i zadania statutowe przedszkola – katolickiej instytucji wychowawczej – pozostają w bezpośrednim związku z religią katolicką. Religia katolicka stanowi zatem istotne i uzasadnione wymaganie przy zatrudnianiu.
 3. Dyrektor przedszkola w zatrudnianiu nauczycieli, a także innych pracowników, powinien dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją przedszkola.
 4. Obowiązkiem nauczycieli jest stała formacja umysłu i ducha, poszerzenie wiedzy zawodowej i doskonalenie umiejętności wychowawczych.
 5. Nauczyciel ma prawo do korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych, naukowych i kościelnych, w porozumieniu z dyrektorem.

§ 32

 1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli, pomoce nauczycieli oraz pracowników administracyjno obsługowych.
 2. Pracownicy pedagogiczni oraz pozostali pracownicy przedszkola są zatrudniani według potrzeb na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.
 3. Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych oraz administracyjno-obsługowych określa dyrektor przedszkola w zakresach czynności.
 4. Nauczyciele oraz inni pracownicy zatrudniani są na podstawie przepisów Kodeksu Pracy z uwzględnieniem postanowień niniejszego statutu.
 5. W uzasadnionych przypadkach z nauczycielami prowadzącymi zajęcia dodatkowe lub z osobami podejmującymi pracę w zakresie administracji i obsługi dyrektor może zawierać umowy cywilnoprawne.

§ 33

 1. Do zadań nauczyciela w szczególności należą:
  1) Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć dydaktycznych, wycieczek, wyjazdów, imprez.
  2) Przebywanie z dziećmi w trakcie zajęć dydaktycznych.
  3) Dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt przedszkola.
  4) Zapewnienie higienicznych warunków pracy.
  5) Organizowanie wycieczek i spacerów zgodnie z obowiązującym w przedszkolu Regulaminem wycieczek i spacerów.
 2. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, m. in.:
  1) Informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy.
  2) Udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka.
  3) Ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie dzieci, w szczególności dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
  4) Udostępnia rodzicom wytwory działalności dzieci.
 3. Planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość, m.in.:
  1) Tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania.
  2) Dąży do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju: społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej.
  3) Wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej.
  4) Stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka.
  5) Stosuje nowoczesne, aktywizujące metody pracy.
  6) Realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania dzieci.
 4. Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci:
  1) Dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności.
  2) Prowadzi pracę wyrównawczo-kompensacyjną.
  3) Współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inne formy pomocy.
  4) Przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
  5) Dokonuje analizy dojrzałości szkolnej dziecka i wydaje stosowną informację rodzicom.
 5. Prowadzi dokumentację zajęć zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Nauczyciel zobowiązany jest wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora przedszkola wynikające z działalności przedszkola.

§ 34

 1. Nauczyciel ma prawo do wyboru programu wychowania przedszkolnego, który przedstawia dyrektorowi.
 2. Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego.

§ 35

 1. Nauczyciel jest zobowiązany systematycznie podnosić swoją wiedzę i umiejętności poprzez:
  1) Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.
  2) Samokształcenie.
  3) Pomoc merytoryczną ze strony dyrektora, nauczyciela metodyka i innych specjalistów.
  4) Wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami.

§ 36

 1. Wszyscy pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do współdziałania z nauczycielami „i wspomagania ich w realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych dla dobra dziecka.
 2. Szczegółowy zakres czynności dla poszczególnych stanowisk pracy ustala dyrektor przedszkola, kierując się organizacją i potrzebami placówki.
 3. Każdy pracownik zobowiązany jest do:
  1) Dbałości o mienie przedszkola.
  2) Współpracy z innymi pracownikami, dbania o dobrą atmosferę pracy.
  3) Przestrzegania przepisów bhp i dyscypliny pracy.
  4) Powiadamiania dyrektora o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach związanych z działalnością przedszkola.
  5) Przechowywania przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  6) Do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nieujawniania danych stanowiących dobra osobiste dzieci i ich rodziców.

Rozdział IX
Prawa i obowiązki dzieci

§ 37

 1. Przedszkole jest dostępne dla każdego dziecka, dla którego rodzice wybiorą tę placówkę, niezależnie od ich własnych przekonań.
 2. Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są za zgodą rodziców od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 38

 1. Dziecko ma prawo do:
  1) podmiotowego i życzliwego traktowania,
  2) akceptacji takim, jakie jest,
  3) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,
  4) kontaktów z dziećmi i dorosłymi,
  5) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
  6) wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
  7) zdrowego, urozmaiconego jedzenia,
  8) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej.
 2. Do obowiązków dziecka należy:
  1) udział w zajęciach realizowanych w przedszkolu zgodnie z poleceniami nauczyciela,
  2) słuchanie oraz reagowanie na polecenia nauczyciela,
  3) przestrzeganie ustalonych reguł współżycia w grupie,
  4) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia,
  5) przestrzegania higieny osobistej,
  6) poszanowanie godności rówieśników i dorosłych,
  7) troska o zabawki, dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń przedszkola, przeznaczonych do zabaw i nauki dzieci,
  8) dbałość o utrzymanie czystości i porządku na terenie Przedszkola oraz nie oddalanie się od grupy,
  9) zgłaszanie nauczycielowi wszelkich niedyspozycji,
  10) wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych w miarę swoich możliwości.

§ 39

 1. Dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków w następujących sytuacjach:
  1) Rodzice nie przestrzegają statutu przedszkola.
  2) Rodzice uchylają się od współdziałania z nauczycielem oddziału w zakresie ustalenia zasad oddziaływania wychowawczego.
  3) Dobro dziecka i jego prawidłowy rozwój wymaga szczególnych warunków, których nie może zapewnić przedszkole.
  4) Dziecko zagraża bezpieczeństwu i życiu innych dzieci.
  5) Dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres miesiąca, a rodzice (opiekunowie prawni) nie zgłaszają przyczyny nieobecności.
  6) Rodzice (opiekunowie prawni) zalegają z zapłatą którejkolwiek z opłat w przedszkolu, przez okres co najmniej 1 miesiąca.
 2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez rodziców.
 3. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo rozwiązać umowę z miesięcznym, pisemnym wypowiedzeniem.

Rozdział X
Prawa i obowiązki rodziców

§ 40

 1. Rodzice mają w szczególności prawo do:
  1) Znajomości zamierzeń pracy wychowawczo-dydaktycznej.
  2) Rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie.
  3) Pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
  4) Uzyskiwania informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną.
  5) Zgłaszania wniosków dotyczących doskonalenia procesu edukacyjnego.
  6) Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola.
  7) Wnioskowania do dyrektora o zorganizowanie na terenie przedszkola zajęć dodatkowych.
  8) Otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnie z potrzebami dziecka i rodziców.
  9) Udziału w organizowanych przez przedszkole zajęciach otwartych, uroczystościach, zgodnie z obowiązującym harmonogramem i kalendarzem imprez.
 2. Na rodzicach dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek:
  1) Przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.
  2) Udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie.
  3) Zapewnienie przyprowadzania i odbierania dziecka w ustalonych godzinach przez osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.
  4) Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu.
  5) Uczestniczenia w zebraniach ogólnych i oddziałowych.
  6) Regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
  7) Terminowego regulowania należności za korzystanie z usług przedszkola.

Rozdział XI
Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność

§ 41

 1. Środki finansowe przeznaczane na działalność przedszkola pochodzą z:
  1) Dotacji przewidzianych przez Ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 17 ze zm.) dla przedszkoli pochodzących ze środków gminy.
  2) Opłat wnoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) z tytułu świadczenia usług wychowania przedszkolnego i za żywienie.
  3) Darowizn, dotacji od osób fizycznych, różnych instytucji i przyjaciół przedszkola.
  4) Środków przeznaczonych na działalność przedszkola przez organ prowadzący.

§ 42

 1. Zasady odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia reguluje cennik usług, który podaje się do wiadomości rodzicom.
 2. Warunki korzystania z wyżywienia w przedszkolu, w tym wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
 3. Opłata za przedszkole wnosi się zgodnie z zasadami określonymi przez umowę cywilnoprawną podpisywaną na początku roku szkolnego pomiędzy rodzicami i dyrektorem przedszkola.
 4. Rezygnacja z przedszkola odbywa się na zasadach określonych w umowie cywilno-prawnej.

Rozdział XII
Postanowienia końcowe

§ 43

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz – jako pracodawca – inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 44

 1. Przedszkole jest jednostką niepubliczną i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 45

 1. Statut przedszkola obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§ 46

 1. Statut nadaje przedszkolu oraz wprowadza w nim zmiany i uzupełnienia organ prowadzący.
 2. Statut nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami ustawy o systemie oświaty.
 3. W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych.

§ 47

 1. Niniejszy tekst jednolity Statutu Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Nozdrzcu wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc dotychczas obowiązujący statut.