Misja przedszkola

Przedszkole w myśl głównego celu i charyzmatu Zgromadzenia przez które zostało powołane i jest prowadzone pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.

Głównym zamierzeniem wobec tych wszystkich działań jest przepajanie ich prawdą ewangeliczną w celu odkrywania woli Bożej wobec wychowanków oraz budowania Królestwa Bożego.

Przedszkole wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje wartości chrześcijańskie, dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne: umiejętności pracy w grupie, kształtuje postawę szacunku do rodziców i innych ludzi, uczy miłości bliźniego, uwrażliwia na potrzeby innych, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz pomoc w ukształtowania osobowości człowieka autentycznie wierzącego.


Statut

Zapraszamy do zapoznania się ze Statutem Przedszkola na tej stronie.